Prewencja wypadkowa – dofinansowanie dla firm na poprawę bezpieczeństwa pracy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych oferuje przedsiębiorcom możliwość dofinansowania projektów, które mają na celu poprawę bezpieczeństwa pracy, a co za tym idzie – ochronę pracowników przed ewentualną niezdolnością do pracy. Program dofinansowania działań skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej jest realizowany w ramach prewencji wypadkowej ZUS. Wnioski o dofinansowanie działań płatników składek przyjmowane są w trybie ciągłym. 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych dofinansowuje:

  • projekty o charakterze doradczym, zorientowane na poprawę zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, w tym na realizację oceny ryzyka zawodowego, wprowadzenie procedur bezpiecznej pracy oraz planowanie i monitorowanie działań prewencyjnych w zakresie BHP,
  • projekty inwestycyjne, które odnosić się będą przede wszystkim do aspektu bezpieczeństwa technicznego (rozwoju, modyfikacji i usprawnienia stanu technicznego maszyn, urządzeń oraz systemów i środków ochronnych),
  • projekty inwestycyjno-doradcze, łączące wyżej opisane działania.

Program jest skierowany do wszystkich płatników składek, ze szczególnym uwzględnieniem sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Mogą wziąć w nim udział przedsiębiorcy, którzy odprowadzają składki na ubezpieczenie wypadkowe. Poziom dofinansowania został zróżnicowany ze względu na wielkość podmiotu, mierzony liczbą zatrudnionych pracowników.

 

Wniosek przedsiębiorcy o dofinansowanie podlega ocenie przez ZUS pod względem formalnym. Kolejnym krokiem jest ocena merytoryczna, dokonywana przez eksperta z dziedziny, której wniosek dotyczy. Po pozytywnej ocenie wniosku przez eksperta podpisywana jest umowa na realizację projektu, a następnie wypłacana jest I transza dofinansowania. Po zakończeniu realizacji projektu następuje jego odbiór przez eksperta, a następnie wypłacana jest II transza dofinansowania.